Danh sách đăng ký sử dụng phần mềm

#
Mã đăng ký
Cơ quan
Ngày đăng ký
 
542405
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
16/10/21
 
542404
Tỉnh Long An
16/10/21
 
542403
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
16/10/21
 
542402
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
16/10/21
 
542401
Tỉnh Bình Định
16/10/21
 
542400
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
16/10/21
 
542399
Tỉnh Bình Định
16/10/21
 
542398
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
16/10/21
 
542397
Thành phố Đà Nẵng
16/10/21
 
542396
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
16/10/21
 
542395
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
16/10/21
 
542394
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
16/10/21
 
542393
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
16/10/21
 
542392
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
16/10/21
 
542391
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
16/10/21
 
542390
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
16/10/21
 
542389
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
16/10/21
 
542388
Tỉnh Lào Cai
16/10/21
 
542387
Tỉnh Tuyên Quang
16/10/21
 
542386
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
16/10/21
 
542385
Tỉnh Lào Cai
16/10/21
 
542384
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
16/10/21
 
542383
Tỉnh Lào Cai
16/10/21
 
542382
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
16/10/21
 
542381
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
16/10/21
 
542380
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
16/10/21
 
542379
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
16/10/21
 
542378
Tỉnh Lào Cai
16/10/21
 
542377
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
16/10/21
 
542376
Tỉnh Nam Định
16/10/21
 
542375
Tỉnh Nam Định
16/10/21
 
542374
Tỉnh Nam Định
16/10/21
 
542373
Tỉnh Nam Định
16/10/21
 
542372
Tỉnh Nam Định
16/10/21
 
542371
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
16/10/21
 
542370
Tỉnh Lào Cai
16/10/21
 
542369
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
16/10/21
 
542368
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
16/10/21
 
542367
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
16/10/21
 
542366
Tỉnh Nghệ An
16/10/21
 
542365
Bộ Tài nguyên và Môi trường
16/10/21
 
542364
Tỉnh Hải Dương
16/10/21
 
542363
Tỉnh Hải Dương
16/10/21
 
542362
Tỉnh Hải Dương
16/10/21
 
542361
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
15/10/21
 
542360
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
15/10/21
 
542359
Tỉnh Hải Dương
15/10/21
 
542358
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
15/10/21
 
542357
Tỉnh Yên Bái
15/10/21
 
542356
Tỉnh Đắk Lắk
15/10/21