Danh sách đăng ký sử dụng phần mềm

#
Mã đăng ký
Cơ quan
Ngày đăng ký
 
672502
Tỉnh Bến Tre
20/06/24
 
672501
Bộ Tài nguyên và Môi trường
20/06/24
 
672500
Tỉnh Sóc Trăng
20/06/24
 
672499
Tỉnh Sóc Trăng
20/06/24
 
672498
Tỉnh Sóc Trăng
20/06/24
 
672497
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
20/06/24
 
672496
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
20/06/24
 
672495
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
20/06/24
 
672494
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
20/06/24
 
672493
Tỉnh Hải Dương
20/06/24
 
672492
Bộ Tư pháp
20/06/24
 
672491
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
20/06/24
 
672490
TỈNH ỦY SƠN LA
20/06/24
 
672489
Bộ Tài nguyên và Môi trường
20/06/24
 
672488
Tỉnh Hải Dương
20/06/24
 
672487
Tỉnh Hải Dương
20/06/24
 
672486
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
20/06/24
 
672485
Bộ Tài nguyên và Môi trường
20/06/24
 
672484
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
20/06/24
 
672483
Bộ Tài chính
20/06/24
 
672482
Bộ Tài nguyên và Môi trường
20/06/24
 
672481
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
20/06/24
 
672480
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
19/06/24
 
672479
Bộ Tài nguyên và Môi trường
19/06/24
 
672478
Tỉnh Bình Định
19/06/24
 
672477
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
19/06/24
 
672476
Thành phố Đà Nẵng
19/06/24
 
672475
Thành phố Đà Nẵng
19/06/24
 
672474
Thành phố Đà Nẵng
19/06/24
 
672473
Bộ Tài nguyên và Môi trường
19/06/24
 
672472
Thành phố Đà Nẵng
19/06/24
 
672471
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
19/06/24
 
672470
Bộ Tài chính
19/06/24
 
672469
Bộ Tài nguyên và Môi trường
19/06/24
 
672468
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
19/06/24
 
672467
Bộ Tài nguyên và Môi trường
19/06/24
 
672466
Thành phố Đà Nẵng
19/06/24
 
672465
Thành phố Đà Nẵng
19/06/24
 
672464
Tỉnh ủy Đắk Lắk
19/06/24
 
672463
BỘ TÀI CHÍNH
19/06/24
 
672462
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
19/06/24
 
672461
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
19/06/24
 
672460
BỘ TÀI CHÍNH
19/06/24
 
672459
Bộ Tư pháp
19/06/24
 
672458
Bộ Tư pháp
19/06/24
 
672457
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
19/06/24
 
672456
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
19/06/24
 
672455
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
19/06/24
 
672454
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
19/06/24
 
672453
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
19/06/24