Danh sách đăng ký sử dụng phần mềm

#
Mã đăng ký
Cơ quan
Ngày đăng ký
 
652126
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
23/09/23
 
652125
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
23/09/23
 
652124
Bộ Tài nguyên và Môi trường
23/09/23
 
652123
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
23/09/23
 
652122
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
23/09/23
 
652121
CÔNG TY CỔ PHẦN OFFICE360
23/09/23
 
652120
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
23/09/23
 
652119
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
23/09/23
 
652118
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
23/09/23
 
652117
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
23/09/23
 
652116
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
23/09/23
 
652115
Đặng Thi Mỹ Lệ
23/09/23
 
652114
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
23/09/23
 
652113
Đặng Thi Mỹ Lệ
23/09/23
 
652112
Bộ Tài nguyên và Môi trường
22/09/23
 
652111
Bộ Tư pháp
22/09/23
 
652110
Bộ Tư pháp
22/09/23
 
652109
Bộ Tư pháp
22/09/23
 
652108
Bộ Tư pháp
22/09/23
 
652107
Bộ Tư pháp
22/09/23
 
652106
Bộ Tư pháp
22/09/23
 
652105
Bộ Tư pháp
22/09/23
 
652104
Bộ Tư pháp
22/09/23
 
652103
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
22/09/23
 
652102
Tỉnh Phú Yên
22/09/23
 
652101
Tỉnh Phú Yên
22/09/23
 
652100
Tỉnh Phú Yên
22/09/23
 
652099
Tỉnh Phú Yên
22/09/23
 
652098
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
22/09/23
 
652097
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
22/09/23
 
652096
Tỉnh Tây Ninh
22/09/23
 
652095
Tỉnh Quảng Trị
22/09/23
 
652094
Tỉnh Quảng Trị
22/09/23
 
652093
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
22/09/23
 
652092
Bộ Tài nguyên và Môi trường
22/09/23
 
652091
Bộ Tài nguyên và Môi trường
22/09/23
 
652090
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
22/09/23
 
652089
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
22/09/23
 
652088
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
22/09/23
 
652087
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
22/09/23
 
652086
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
22/09/23
 
652085
Bộ Tài nguyên và Môi trường
22/09/23
 
652084
Bộ Tài chính
22/09/23
 
652083
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
22/09/23
 
652082
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
22/09/23
 
652081
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
22/09/23
 
652080
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
22/09/23
 
652079
BỘ TƯ PHÁP
22/09/23
 
652078
Tỉnh Quảng Trị
22/09/23
 
652077
Tỉnh Quảng Trị
22/09/23