Danh sách đăng ký sử dụng phần mềm

#
Mã đăng ký
Cơ quan
Ngày đăng ký
 
592974
Tỉnh Đắk Lắk
23/05/22
 
592973
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
23/05/22
 
592972
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
23/05/22
 
592971
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
23/05/22
 
592970
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
23/05/22
 
592969
Tỉnh Hòa Bình
23/05/22
 
592968
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
23/05/22
 
592967
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
23/05/22
 
592966
Tỉnh Lạng Sơn
23/05/22
 
592965
Tỉnh Đồng Tháp
23/05/22
 
592964
Tỉnh Bình Định
23/05/22
 
592963
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
23/05/22
 
592962
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
23/05/22
 
592961
Tỉnh Đồng Tháp
23/05/22
 
592960
BỘ TÀI CHÍNH
23/05/22
 
592959
Tỉnh Phú Yên
23/05/22
 
592958
Tỉnh Sóc Trăng
23/05/22
 
592957
Tỉnh Đắk Lắk
23/05/22
 
592956
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
23/05/22
 
592955
Bộ Tư pháp
23/05/22
 
592954
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
23/05/22
 
592953
Bộ Tài nguyên và Môi trường
23/05/22
 
592952
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
23/05/22
 
592951
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
23/05/22
 
592950
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
23/05/22
 
592949
Bộ Tài chính
23/05/22
 
592948
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
23/05/22
 
592947
Bộ Tư pháp
23/05/22
 
592946
Tỉnh Đắk Lắk
23/05/22
 
592945
UBND thành phố Cần Thơ
23/05/22
 
592944
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
23/05/22
 
592943
Tỉnh Khánh Hòa
23/05/22
 
592942
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
23/05/22
 
592941
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
23/05/22
 
592940
Tỉnh Phú Yên
23/05/22
 
592939
Tỉnh Khánh Hòa
23/05/22
 
592938
Tỉnh Đắk Lắk
23/05/22
 
592937
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
23/05/22
 
592936
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
23/05/22
 
592935
Bộ Tài nguyên và Môi Trường
23/05/22
 
592934
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
23/05/22
 
592933
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
23/05/22
 
592932
Tỉnh Thái Nguyên
23/05/22
 
592931
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
23/05/22
 
592930
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
23/05/22
 
592929
Bộ Tư pháp
23/05/22
 
592928
Bộ Khoa học và Công nghệ
23/05/22
 
592927
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
23/05/22
 
592926
Tỉnh Tiền Giang
23/05/22
 
592925
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
23/05/22