Danh sách đăng ký sử dụng phần mềm

#
Mã đăng ký
Cơ quan
Ngày đăng ký
 
600237
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
06/07/22
 
600236
Tỉnh Hải Dương
06/07/22
 
600235
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
06/07/22
 
600234
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
06/07/22
 
600233
Trung Tâm Y Tế Thị Xã Sông Cầu
06/07/22
 
600232
Bộ Tư pháp
06/07/22
 
600231
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
06/07/22
 
600230
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
06/07/22
 
600229
Tỉnh Long An
06/07/22
 
600228
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
06/07/22
 
600227
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
06/07/22
 
600226
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
06/07/22
 
600225
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
06/07/22
 
600224
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
06/07/22
 
600223
Bộ Tư pháp
06/07/22
 
600222
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
06/07/22
 
600221
Tỉnh Đắk Nông
06/07/22
 
600220
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
06/07/22
 
600219
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
06/07/22
 
600218
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
06/07/22
 
600217
Bộ Tư pháp
06/07/22
 
600216
Tỉnh Bình Định
06/07/22
 
600215
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
06/07/22
 
600214
Bộ Tư pháp
06/07/22
 
600213
Tỉnh Hải Dương
06/07/22
 
600212
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
06/07/22
 
600211
BỘ TƯ PHÁP
06/07/22
 
600210
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
06/07/22
 
600209
Trung Tâm Y Tế Thị Xã Sông Cầu
06/07/22
 
600208
Bộ Tư pháp
06/07/22
 
600207
Bộ Tài nguyên và Môi trường
06/07/22
 
600206
Tỉnh Hòa Bình
06/07/22
 
600205
Tỉnh Bình Định
06/07/22
 
600204
Tỉnh Hòa Bình
06/07/22
 
600203
Bộ Tư pháp
06/07/22
 
600202
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
06/07/22
 
600201
Tỉnh Hòa Bình
06/07/22
 
600200
Bộ Tư pháp
06/07/22
 
600199
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
06/07/22
 
600198
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
06/07/22
 
600197
THÀNH UỶ ĐÀ NẴNG
06/07/22
 
600196
Tỉnh Bình Định
06/07/22
 
600195
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
06/07/22
 
600194
Bộ Tư pháp
06/07/22
 
600193
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
06/07/22
 
600192
Trung Tâm Y Tế Thị Xã Sông Cầu
06/07/22
 
600191
Bộ Khoa học và Công nghệ
06/07/22
 
600190
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
06/07/22
 
600189
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
06/07/22
 
600188
BỘ CÔNG AN
06/07/22